Algemene voorwaardenALL RIGHTS RESERVED to © Unit 13 Enterprises BVInhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 17 - Reparatie service en verval van garantie
Artikel 18 - Cadeau- en Kortingsbonnen (Waardebonnen)
Artikel 19 - Verzenden van Replica's
Artikel 20 - Airsoft replica's, Messen, Luchtdrukwapens - en vuurwapens
Artikel 21 - Vuurwapens en Munitie
Artikel 22 - Informatie persoonsgegevens / Privacyverklaring
Artikel 23 - Uitgifte leen replica van Unit 13
Artikel 24 - Achteraf betalen/Betalen op rekening

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2.Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3.Dag: kalenderdag;
4.Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5.Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
6.Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7.Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
10.Reserveren: Zonder verplichting tot koop of enige vorm van andere kosten iets weg laten leggen voor een termijn van 7 dagen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Naam Ondernemer: Unit 13 Shop B.V. (onderdeel van Unit13-Enterprises)
KVK: 62037048
BTW nummer: NL8546.09.507.B01


Vestiging Adres:
Thermiekstraat 12
6316HB
Nuth

en

Naam ondernemer: Unit13-Enterprises
BTW nummer: 854.609.052.B01
KVK Nederland: 62036238

Vestiging Adres:
Thermiekstraat 12
6316HB
NuthHandelend onder de naam/namen: Unit 13 Shop / Unit 13 Outdoor Adventures (www.unit13shop.eu / www.unit13.eu)

Artikel 3 - Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
       de prijs inclusief belastingen;
       de eventuele kosten van aflevering;
       de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
       het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
       de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
       de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
       de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
       of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
       de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
       de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
       de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
       de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4 De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.5 De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
       a. het postadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
       b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
       c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
       d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
       e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
5.6 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
6.1 Bij de aankoop van producten online via de webshop heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.  
Deze bedenktermijn gaat in op de dag van verkoop (datum factuur) of een vooraf door de consument aangewezen dag en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
6.2 Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat nodig is om het product te beoordelen.
Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat in dat geval enkel bekijken, bij het verbreken van de zegel kunt u het niet terug sturen.
Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte duidelijke instructies, zonder schade.
6.3 Indien wordt voldaan aan de voorwaarden tot het terugsturen zoals benoemd in 6.1 en 6.2 heeft u de optie indien het online via de webshop is gekocht tot het terug ontvangen van uw aankoop geld per bank of indien aangegeven een tegoed.
heeft u het product in onze winkel fysiek gekocht heeft u de optie tot ruilen van uw product of het ontvangen van een tegoed (Art.18), voor het retourneren hanteren wij de wetgeving omtrent consumentrechten.
Bij levering van diensten:
6.4 Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
6.5 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
7.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending, pick & pack (administratie) voor zijn rekening.
7.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
7.3 Het niet juist invullen/aanleveren/volgen van de RMA-procedure, kan financiele gevolgen hebben.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
8.1 De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
       a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
       b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; (speciaal besteld / preorder )
       c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; (producten met een hygiënische aard, in direct contact met de huid)
       d. die snel kunnen bederven of verouderen;
       e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
       f. voor losse kranten en tijdschriften;
       g. onderdelen waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken of heeft geinstalleerd
8.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
       a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
       b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voor dat de bedenktijd is verstreken;
       c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs
9.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
9.2 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
9.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
9.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
       a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
       b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
9.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
10.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
10.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
10.3 Enkel standaard verzendkosten worden gecrediteerd indien er verzendkosten van ons uit worden vergoed. Courierdienst of andere extra verzekeringen worden niet door ons gecrediteerd.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
11.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
11.2 Als plaats van levering geldt het adres of keuzen dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
11.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden.
11.4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
11.5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
11.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties
12.1 De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. tenzij anders aangegeven.
12.2 Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 - Betaling
13.1 Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan voor aankoop.
13.2 In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
13.3 Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling / aanbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
Bij levering dient u het overige bedrag te hebben betaald tenzij anders aangegeven.
13.4 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
13.5 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. De producten blijven eigendom van Unit 13 tot dat de rekening is vereffend.

Artikel 14 - Klachtenregeling
14.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
14.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
14.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
14.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 - Geschillen
15.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
15.2 Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie
15.3 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
15.4 De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
16.1 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
16.2 Bij twijfel van gebruiksdoel en/of documenten bij verkoop van deze artikelen, behoud Unit13 het recht de koop te stoppen en te ontbinden zonder dat er overleg nodig is met de klant.
16.3 In samenwerking met Unit 13 Outdoor Adventures, worden beide algemene voorwaarden in acht genomen. (Klik hier voor de Algemene voorwaarden van Unit 13 Outdoor Adventures)

Artikel 17 - Reparatie service en verval van garantie
17.1 Bij het upgraden van een nieuw aangeschaft Airsoft,luchtbuks,vuurwapen bij de Unit 13 shop vervalt de garantie op uw replica (van 6 maanden) en geven wij alleen garantie op de vervangen onderdelen die zijn aangeschaft bij de Unit 13 shop en zijn ingebouwd door de Unit 13 Technische Dienst.
17.2 Aan advies wat onze Technische Dienst u verstrekt kunt u geen rechten ontlenen en blijft Unit 13 niet aansprakelijk aan bijkomende schade die hieruit voortvloeit.
17.3 De standaard garantie bedraagt 6 maanden op de meeste artikelen, tenzij anders aangegeven.
17.4 Garantie vervalt indien:
       a. Er sprake is van abnormaal gebruik, of gebruik die niet is aangeraden door Unit 13.
       b. Er door kwalitatief slechte munitie,pallets of bb’s schade optreed aan een of meerdere onderdelen;
       c. Er accu’s gebruikt zijn die niet zijn aangeraden door Unit 13 Standaard word tot op 9.6 v ondersteund, tenzij expliciet omschreven in de omschrijving text van Unit 13;
       d. Er modificaties zijn toegebracht buiten de Unit 13 Technische Dienst om.
17.5 Garantie verstrekking word bepaald door de Unit 13 Technische Dienst. Indien er geen sprake is van garantie zal een standaard uurtarief in rekening worden gebracht ter behoeve van onderzoekskosten.

Artikel 18 - Cadeau- en Kortingsbonnen (Waardebonnen)
18.1 Een Waardebon of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
18.2 Na de verval datum is de bon niet meer inleverbaar (1 jaar).
18.3 Indien de waarde van het product meer is als de waardebon, dient u het verschil bij te betalen.
18.4 Bij een transactie waarbij een waardebon word gebruikt, word bij herroeping van een product altijd een waardebon uitgegeven.
18.5 Per transactie kan maximaal 1 waardebon gebruikt worden.
18.6 Het is niet toegestaan de waardebon of de werking daarvan te wijzigen te vervalsen te ondermijnen of anderszins aan te tasten
18.7 Iedere poging tot fraude of andere niet toegestane handelingen wordt geregistreerd en lijdt er toe dat het gebruik wordt ontzegd.
18.8 De waardebon is enkel te gebruiken in de Unit 13 Shop. (Unit 13 Catering is uitgesloten)
18.9 waardebonnen / cadeaubonnen zijn niet in te leveren bij het aanvragen van reparatie's
18,10 het is niet mogelijk een waardebon of kortingsbon in te zetten bij de aanschaf van een nieuwe waardebon of kortingbon (korting op korting)

Artikel 19 - Verzenden van Replica's
19.1 Het verzenden van replica's is enkel mogelijk naar klanten met de licenties en vergunningen conform wetgeving. De consument is verantwoordelijk voor het aanleveren en verwerken van alle nodige papieren.
19.2 De FPS waardes kunnen afwijken per product (100 FPS marge).
19.3 De consument is verantwoordelijk voor het ontvangst van het product.

Artikel 20 - Airsoft replica's, Messen, Luchtdruk- en vuurwapens
16.2 Replica's, Messen, Luchtdruk wapens en vuurwapens in onze shop zijn alleen voor 18 jaar en ouder. U dient aan te kunnen aantonen dat u 18 jaar of ouder bent.
Ook op deze artikelen is de WWM van toepassing. klik hier voor meer informatie.

Artikel 21 - Vuurwapens en Munitie
21.1 Munitie, slaghoedjes en kruit kunnen niet verstuurd worden naar het buitenland. Hiervoor dient een uitvoervergunning worden aangevraagd. Hierna moet men contact opnemen om een bestelling te plaatsen.
21.2 Vuurwapens zijn vergunningsplichtig. Om een vuuwapen aan te schaffen, is een geldig verlof nodig (WM4). Teneinde een verlof WM 4 te verkrijgen dient koper minimaal gedurende 12 maanden lid te zijn van een schietvereniging en voldoende bekwaamheid in het omgaan met vuurwapens te hebben.
21.3 Munitie is vergunningsplichtig en kan enkel worden gekocht na overleg van een geldig verlof.

Artikel 22 - Informatie persoonsgegevens / Privacyverklaring
22.1 Unit 13 besteed veel aandacht aan de informatie die verstrekt word. Echter is het mogelijk dat er typfouten of anderzijds afwijkende informatie verstrekt word. Voor dergelijke fouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Alle informatie is dan ook onder voorbehoud van druk- en typefouten.
22.2 Unit 13 kan  persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Unit 13, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Unit 13 verstrekt. Unit 13 kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
       - Uw voor- en achternaam
       - Uw adresgegevens
       - Uw telefoonnummer
       - Uw e-mailadres
       - Uw IP-adres
       - Uw vergunningen/legitimatie
22.3 Unit 13 verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Unit 13 uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.
22.4 Unit 13 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Conform WWM worden WWM registraties maximaal 7 jaar bewaard.
22.5 Unit 13 verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
22.6 Op de website van Unit 13 worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Unit 13 gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
22.7 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ons.Unit 13 zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
22.8 Unit 13 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Unit 13 maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
22.9 Consument gaat akkoord met het mogelijk verstrekken van zijn/haar gegevens aan:
       Kiyoh (Review system)
       mailcampaigns (Nieuwsbrief)
       Tripadvisor (Sales)
Bijgewerkt op 16-10-2022

ALL RIGHTS RESERVED to © Unit 13 Enterprises BV